Informācija par personas datu apstrādi

Zinātnisks pētījums «Labklājības un sociālās integrācijas izpēte likvīdās migrācijas kontekstā: longitudinālā pieeja»

Šajā informatīvajā materiālā vēlamies iepazīstināt Jūs ar to, kādus personu datus Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūts (LU FSI) iegūst zinātniskā pētījuma «Labklājības un sociālās integrācijas izpēte likvīdās migrācijas kontekstā: longitudinālā pieeja» ietvaros ar tiešsaistes anketēšanas palīdzību un kādā veidā iegūtie dati tiek apstrādāti pētniecības un sabiedrības procesu statistiskas analīzes nolūkos.

1. Kāds ir aptaujas mērķis?

Mūsu mērķis ir iegūt jaunu daudzpusīgu skatījumu uz to, kā migrācija ietekmē migrantu labklājību un apmierinātību ar dzīvi. Vēlamies padziļināti izprast arī Latvijas migrantu vidū arvien populārāko, t.s. plūstošo migrāciju, kas ietver dzīvi vienlaikus vairākās valstīs vai pastāvīgu pārvietošanos starp valstīm. Plānojam noskaidrot, kā Latvijas mobilie migranti saprot integrāciju mītnes zemes sabiedrībā, un ko tā viņiem nozīmē.

2. Vai Latvijas Universitāte šajā pētījumā apstrādā personu datus?

Ar Jūsu piekrišanu no Jums mēs saņemam Jūsu kontaktinformāciju — e-pasta adresi vai citu Jūsu norādīto kontaktinformāciju. Šī informācija tiks glabāta pilnīgi atsevišķi no Jūsu atbildēm un netiks tiešā veidā saistīta ar tām.

Pētnieku izstrādātajā anketā iekļauti jautājumi par respondentu dzimumu, vecumu, nodarbošanās statusu un īsu vēsturi, izglītību, vispārējo pašsajūtu, ģimenes dzīvi un attieksmēm pret sabiedrībā notiekošiem procesiem.

3. Kā Latvijas Universitāte iegūst pētījuma datus?

Mēs aicinām Jūs un citus respondentus aizpildīt tiešsaistes aptaujas anketu. Pētījumā tiek iekļauti tikai tie respondenti, kuri ir devuši piekrišanu savu datu izmantošanai. Jūsu dalība šajā pētījumā ir pilnīgi brīvprātīga un nerada Jums nekādas finansiālas saistības vai nelabvēlīgas sekas.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī izlemt neturpināt dalību pētījumā. Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu izmantošanai, sazinoties ar atbildīgo struktūrvienību vai Latvijas Universitātes fizisko personu datu aizsardzības speciālistiem. Šādā gadījumā Jūsu dati tiek dzēsti un tālākā analīzē netiek izmantoti.

4. Kas ir atbildīgs par datu apstrādi šajā pētījumā?

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Latvijas Universitāte, Reģ. nr. 3341000218; Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586, tālrunis: 67034444, elektroniskā pasta adrese: lu@lu.lv. Saziņai ar LU datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: datu.specialisti@lu.lv.

Atbildīgā struktūrvienība

LU Filozofijas un socioloģijas institūts, elektroniskā pasta adrese: fsi@lza.lv.

Apstrādātājs

Datu ierakstīšanu aptaujas laikā īsteno Webresearch, IK — neatkarīga kompānija, kas nodrošina aptaujas tehnoloģisku platformu LU uzdevumā.

5. Kāds ir datu apstrādes juridiskais pamats?

Datu apstrāde ir nepieciešama zinātniskas izpētes veikšanai un tiek īstenota ar datu subjekta piekrišanu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 156., 159. un 162. apsvērumi).

6. Kas var piekļūt datiem?

Pēc aptaujas noslēguma iegūtie dati tiks glabāti LU FSI. Projekta īstenošanas laikā un pēc tā LU un citiem pētniekiem būs piekļuve tikai anonimizētiem un pseidonimizētiem aptaujas datiem zinātniskas analīzes veikšanai.

Ar Jūsu piekrišanu ierakstītai kontaktinformācijai var piekļūt tikai LU FSI projekta vadītājs un datu aizsardzības speciālists. Šie dati tiek glabāti šifrētā veidā un atsevišķi no atbildēm uz anketas jautājumiem.

7. Vai Latvijas Universitāte dalās ar aptaujas datiem ar citām organizācijām?

Anonimizēti un pseidonimizēti aptaujas anketu dati var tikt izsniegti trešajām pusēm zinātniski-pētnieciskajam darbam, lai sekmētu zināšanu attīstību par mūsdienu sabiedrību. Jebkuros turpmākajos pētījumos, kas izmantos šīs aptaujas datus, būs jāievēro datu apstrādes un drošības prasības, kas nav vājākas par šeit aprakstītājām.

Latvijas Universitātes rīcībā esošā Jūsu kontaktinformācija netiek nodota trešajām personām.

8. Kad notiks datu apstrāde un cik ilgi aptaujas dati tiks glabāti?

LU FSI sāks datu apstrādi 2019. gada augustā. Anonimizēti un pseidonimizēti dati tiks glabāti pētniecības vajadzībām bez laika ierobežojuma.

Jūsu sniegtā kontaktinformācija tiks glabāta šifrētā veidā un nošķirti no aptaujas datiem, kamēr LU īstenos migrācijas pētījumus vai līdz informācija zaudēs aktualitāti.

9. Kādi drošības pasākumi tiek īstenoti, lai sargātu personu datus?

LU īsteno virkni organizatorisku un tehnisku drošības pasākumu, lai sargātu aptaujas datus no nesankcionētas piekļuves vai neatbilstošas izmantošanas.

Mēs izmantojam pseidonimizāciju, proti, aizstājam kontaktinformāciju ar nejauši ģenerētiem ciparu kodiem, lai atkārtotu aptauju gadījumā apkopotā veidā analizētu cilvēku viedokļu izmaiņas laikā. Pseidonimizācija tiek veikta LU FSI uzreiz pēc aptaujas noslēguma un pirms datu nodošanas pētniekiem. Jebkurai turpmākai analīzei pētniekiem ir pieejami tikai pseidonimizētie dati.

Tāpat mēs veicam īpašu visu atbilžu apstrādi – kodēšanu, – lai ļoti specifiskas atbildes neļautu identificēt konkrētu respondentu kopējos datos. Piemēram, ja Jūs ierakstāt profesijas nosaukumu, tas tiks kodēts saskaņā ar vispārīgu klasifikatoru. Vai arī, ja atzīmējat kādu ļoti retu valsti, tā tiks kodēta vienā grupā ar citām reti minētām valstīm.

Pētījuma ziņojumos un publikācijās informācija tiek aprakstīta tikai apkopotā veidā; viena respondenta atbildes uz aptaujas jautājumiem nekad netiek analizētas atsevišķi no pārējo respondentu atbildēm.

Mēs uzglabājam aptaujas datus LU pārvaldībā esošās datorsistēmās, kas atrodas Eiropas Savienībā, un izmantojam šifrēšanu. Visi anonimizētu un pseidonimizētu datu lietotāji (pētnieki, zinātnieki) rakstiski apliecina drošības procedūru ievērošanu.

10. Ko iespējams darīt problēmu gadījumos?

  1. Pirmais solis ir informēt LU FSI, nosūtot e-pasta vēstuli uz fsi@lza.lv.
  2. Otrais solis, ja atbilde Jūs neapmierina vai kavējas, sazināties ar LU datu aizsardzības speciālistu, nosūtot e-pastu uz datu.specialisti@lu.lv.
  3. Jums ir arī tiesības iesniegt pieprasījumu uzraudzības iestādei: Datu inspekcija, tālr. +371 67223232, e-pasts info@dvi.gov.lv.

v1.0.0