Diasporas tīklošanās prakses un piesaistes faktori mūsdienās

Kopsavilkums

Stipras latviešu kopienas ārvalstīs pamats ir tās saliedētība un pastāvīga kontaktu uzturēšana starp diasporas locekļiem, iesaistoties diasporas pasākumos, organizācijās un grupās. Diemžēl vāji attīstītas līdzdalības kultūras dēļ Latvijas emigrantu iesaiste organizācijās kopumā ir zema2. Īpaši liels izaicinājums ir iespējas iekļaut Latvijas diasporas kopienā mazākumtautību pārstāvjus, kurus mazāk interesē tradicionālās diasporas organizāciju aktivitātes. Otra grūtāk piesaistāmā grupa ir diasporas jaunieši; tradicionālajās Latvijas diasporas mītnes zemēs organizāciju kodolu bieži vien veido vecākās paaudzes pārstāvji. Ņemot vērā minētos apsvērumus, šī pētījuma mērķis ir atbildēt uz jautājumu, kas veicinātu diasporas pārstāvju (t. sk. jauniešu un mazākumtautību pārstāvju) plašāku līdzdalību diasporas dzīvē.

Veids
Datums

Galvenās atziņas

  • Latvijas diasporas organizācijās šobrīd iesaistās gandrīz tikai latvieši, turpretī mazākumtautību emigrantu, jo īpaši krievu, iesaistīšanās diasporas dzīvē ir niecīga. Tas liecina, ka, veidojot pasākumus un uzrunājot diasporu, svarīgi ir atcerēties arī par citu tautību emigrantiem un piedāvāt viņiem saistošas aktivitātes (piem., sporta pasākumus), kas varētu ieinteresēt jebkuras tautības cilvēkus.
  • Jaunieši biežāk nekā citi uzskata, ka diasporas organizācijas nav domātas viņiem un ka viņus tās neinteresē.
  • Diskusijās paustais liecina, ka ir svarīgi jaunieti piesaistīt kaut vai vienam pasākumam vai aktivitātei, kuras laikā jaunietis ātri gūst priekšstatu par kopējo latviešu kultūras dzīvi pilsētā, iepazīstas ar citiem vietējiem latviešiem un nonāk dažādās kontaktu listēs vai Facebook grupās.
Uz priekšu
Atpakaļ