Publikācijas

Atlasīt pēc veida:

Contact restrictions imposed during the COVID-19 pandemic have contributed to the rapid expansion of remote work. With this expansion, …

This article explores the identity formation of Latvian migrants who have moved to the United Kingdom in large numbers over the last 20 …

Mārtiņa Kaprāna grāmata ir analītisks stāsts par cilvēkiem, kas pēdējo 30 gadu laikā pārcēlušies uz dzīvi Lielbritānijā.

Politikas rekomendāciju sērijā — īsi praktiski secinājumi par galveniem migrācijas pētījumu virzieniem

Politikas rekomendāciju sērijā — īsi praktiski secinājumi par galveniem migrācijas pētījumu virzieniem

Politikas rekomendāciju sērijā — īsi praktiski secinājumi par galveniem migrācijas pētījumu virzieniem

Politikas rekomendāciju sērijā — īsi praktiski secinājumi par galveniem migrācijas pētījumu virzieniem

Politikas rekomendāciju sērijā — īsi praktiski secinājumi par galveniem migrācijas pētījumu virzieniem

Politikas rekomendāciju sērijā — īsi praktiski secinājumi par galveniem migrācijas pētījumu virzieniem

Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā veidojas Latvijas iedzīvotāju priekšstati par imigrantiem un imigrāciju. Pētījums ir balstīts uz …

Pamatojoties uz iepriekš aplūkotajiem teorētiskajiem atzinumiem un citu pētījumu rezultātiem, šajā rakstā pārbaudei tiek izvirzītas …

Diasporas apjoma iespējami precīzs novērtējums ir jebkuras diasporas politikas pamatā, taču dažādu apstākļu dēļ to novērtēt nav viegli …

Stipras latviešu kopienas ārvalstīs pamats ir tās saliedētība un pastāvīga kontaktu uzturēšana starp diasporas locekļiem, iesaistoties …

Kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas pirms trīs gadu desmitiem un Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā, …

Transnational migrants refuse to commit themselves to one national setting. Thus, the national social security administrations face a …

Pētījuma mērķis ir sniegt precīzāko iespējamo aplēsi par kopējo diasporas apjomu kā arī par remigrantu skaitu Latvijā. Gan …

Diasporas līdzdalība mūsdienās ir daudzveidīgāka un sadrumstalotāka nekā jebkad. Papildus diasporas organizācijām ārvalstīs ir daudz …

Šajā atvērtās piekļuves izdevumā tiek izzināta mūsdienu Latvijas migrantu pieredze, pievēršot uzmanību emigrācijas iemesliem, …

Ziņojumā apskatīti remigrantu aptaujas galvenie rezultāti: teorētiskais konteksts, atgirešanās iemesli, adaptācija dzīvei Latvijā, …

Pētījuma modulis «Latvijas emigranti Norvēģijā» ir veikts LUFSI pētījuma «Latvijas emigrantu kopienas» ietvaros. Tā galvenie uzdevumi …

Šī raksta mērķis ir izprast Latvijas valstspiederīgo ģimeņu bērnu nacionālās piederības izjūtas veidošanos, padziļināti analizējot …

The Baltic countries, which experienced intensive outflow of labor during the first 5 years after joining the EU, also provide an …

Rezultāti uzrāda spēcīgu saistību starp bērna latviešu valodas zināšanām un bērna vecumu. Pirmkārt, līdz zināmam vecumam bērns …

Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns 2013.–2016. gadam ir viens no galvenajiem re-emigrācijas politiku veidojošajiem plānošanas …

Kolektīvajā monogrāfijā apkopoti 14 analītiski raksti, kuru autori ir Latvijā pazīstami sociologi, ekonomisti un komunikācijas …

Sociālo tīklu portālu funkcijas Latvijas diasporas saziņā Jānis Buholcs Šinī rakstā analizētas galvenās sociālo tīklu portālu funkcijas …

«Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns 2013.–2016. gadam» (turpmāk — Reemigrācijas plāns) ir viens no galvenajiem diasporas …

By moving, a person loses at least some of their social contacts, causing not just psychological distress and anxiety, but also loss of …

The last decade has seen a notable increase in support for far right parties and an alarming rise of right‐wing extremism across …

Pētījums devis vērtīgu pienesumu metodoloģijas jautājumu risināšanā šādās aptaujās, pamatu regulārai informācijas ieguvei par Latvijas …

Domubiedru grupas un tematiskās lapas latviski runājošajiem emigrantiem ir būtisks informācijas apmaiņas un sociālo kontaktu avots: …

Daudz kritiskāk valdību vērtē tie, kuri aizbrauca peļņas nolūkos vai arī vēlējās dzīvot stabilākā, sakārtotākā valstī ar labākām …

Novērojama spēcīga kultūras reteritorizācija: dzīvojot ārpus savas izcelsmes valsts, lielākajai daļai diasporas pārstāvju nacionālā …

Drīzāk tiek uzsvērta individuāla, ideosinkrētiska izvēle palikt latviskajā kultūrtelpā, bet saglabājot atvērtību transnacionālām …

Kopienas demogrāfiskajā struktūrā dominē cilvēki arbspējas vecumā, ir vērojams ļoti augsts ekonomiskās aktivitātes līmenis un biežāk …

Lielākajai daļai cilvēku, kas atgriezušies Latvijā, emigrācijas pieredze saistās ar savas dzīves vērtību pārvērtēšanu. Remigranti …

Profesionālā kultūra un apstākļi tiek vērtēti kā būtiskāks faktors, kas nosaka ārvalstīs izglītoto lēmumus par atgriešanos Latvijā, …

Raksta mērķis ir analizēt šlāgermūzikas nozīmi vecāka gadagājuma cilvēku dzīvē. Šai nolūkā veikti divi kvalitatīvie pilotpētījumi: …